Skip to main content
Til toppen

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

FOSS AS FIBEROPTISK SYSTEMSALG
sist oppdatert 15/12-2022

1. Innledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

I disse standard salgs- og leveringsbetingelser («Standard salgs- og leveringsbetingelser») er FOSS AS Fiberoptisk Systemsalg og dets hel og deleide selskaper, benevnt «FOSS», og FOSS kontraktspartner «Kjøper». Videre er Kjøperen og FOSS i fellesskap benevnt «Partene», og individuelt «Part».


2. TILBUD, PRIS M.M.

Ethvert tilbud fra FOSS er basert på disse Standard salgs- og leveringsbetingelser. Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette.

For alt salg tas det forbehold om prisendringer og endring av leverandør/produkt uten varsel, samt trykkfeil i (eventuelle) prislister og annet skriftlig materiell.

FOSS har anledning til å justere prisen som er oppgitt i tilbudet ved nylige endringer i pris fra leverandør, ved endrede toll- og avgiftssatser og ved endret valutakurs.

Med de forbehold som fremgår nedenfor er tilbud bindende i 30 dager etter tilbudet er gitt.


3. BESTILLINGSRUTINER

Ved bestilling må følgende rutiner følges av Partene:

 • Kjøper må ved bestilling oppgi prosjektnummer eller bestillingsnummer, leveringsadresse og bestillers navn.
 • FOSS vil etter bestilling sende Ordrebekreftelse. Straks etter mottagelse skal Kjøper kontrollere Ordrebekreftelsen for eventuelle feil/avvik som Kjøper omgående må meddele FOSS.
 • I de tilfeller hvor varen må fremskaffes fra produsent, forbeholder FOSS seg rett til å re-bekrefte etter produsentens salgs- og leveringsbetingelser. I disse tilfellene må Kjøper godkjenne Ordrebekreftelsen innen fastsatt frist, slik at FOSS kan bekrefte endelig bestilling hos produsent/leverandør.

4. KVALITET

Med mindre annet er skriftlig avtalt leveres varen i henhold til de spesifikasjoner som er oppgitt i eget datablad.


5. LEVERINGSBETINGELSER - GENERELT

Standard leveringsbetingelser er FCA Dansrudveien 45 i Drammen. Varen anses overlevert til kjøper når Kjøper henter varen, eller når varen er levert til transportør.

Risikoen for varen går over på Kjøper når varen er levert til transportør, eller eventuelt når Kjøper henter varen. Hvis ikke annet er særskilt avtalt vil varen bli sendt med den transportør selger finner hensiktsmessig.
Avtales CIF, CIP, C&F, FOB, FAS, FOR-leveranser skjer disse i forhold til de internasjonale regler for fortolkning av salgsbetingelser gitt av International Chamber of Commerce (Internasjonalt Handelskammer), kjent som INCOTERMS 2010, i den grad ikke nærværende bestemmelser har avvikende regulering.

Utkjøring beregnes etter gjeldende avtale. Prisene kan i avtaleperioden endres med 30 dagers varsel. Har ikke Kjøper gitt instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger FOSS transportvei uten ansvar for billigste transportmåte.

Er utsendelse av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av Kjøpers forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Varen blir da, for Kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørenes lager, hos speditør, etc.

FOSS har på ethvert tidspunkt rett til å foreta kredittvurdering av Kjøper. Dersom Kjøpers kredittverdighet etter FOSS vurdering ikke er tilfredsstillende eller Kjøper har misligholdt en eller flere forfalte fakturaer, kan FOSS holde tilbake varer og kreve betryggende sikkerhet for rettidig betaling eller forskuddsbetaling av restvederlag og for fremtidige leveranser før levering skjer. Dette gjelder selv om restvederlaget ikke er forfalt. FOSS kan også stanse varer som allerede er sendt.


6. LEVERING FRA LAGER

For lagerleveranser vil ordrebekreftet fraktkostnad gjelde. For varer som står i prislisten, men som ikke lagerføres på det aktuelle lagersted, tas det forbehold om tillegg for emballasje og utlagt frakt, samt prisendring. Ekspresslevering tillegges gjeldende ekspressfrakt og/eller eventuelt ekspressgebyr dersom dette er avtalt.7. LEVERINGSTID – FRISTFORLENGELSE - FORSINKELSER

FOSS skal levere varer i tråd med ordrebekreftelse til avtalt tid. Tilsvarende gjelder delleveranser. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder skriftlig Ordrebekreftelse sendt fra FOSS.

Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på Kjøper eller på Kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som FOSS ikke har herredømme over, herunder forsinket levering fra produsent. Hvis FOSS ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelse fra FOSS side anses som sannsynlig, skal Kjøper underrettes innen rimelig tid.

FOSS skal så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted. Hvis FOSS ikke foretar levering innen det nye tidspunkt er Kjøper berettiget til å heve for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen er vesentlig. Ønsker Kjøper å benytte hevingsretten, skal FOSS underrettes uten ugrunnet opphold.


8. FORCE MAJEUR ELLER LIGNENDE

Ingen av Partene skal være ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser eller begivenheter utenfor nevnte Parts kontroll, og som hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør Partens plikt til punktlig oppfyllelse av sin forpliktelse, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger, uansett om det foreligger formell krigserklæring eller ikke), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, naturkatastrofer eller hvilken som helst annen liknende eller ulik årsak, utenfor dennes kontroll. Ingen Part skal være nødt til å avslutte en streik eller lock-out på betingelser som ikke kan aksepteres av denne Part, etter eget skjønn. Imidlertid, når force majeure-situasjonen opphører, skal Partene gjenoppta sine forpliktelser i henhold til betingelsene i avtalen innen 7 arbeidsdager eller, hvis dette ikke lar seg gjøre i det nevnte tidsrom, så snart som rimelig og forretningsmessig mulig.

Force majeure skal ikke fri en Part fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser med forfall før force majeure-situasjonen oppsto.

Avtalen skal endres tilsvarende i tilfelle av uforutsette omstendigheter, dersom disse i vesentlig grad endrer den økonomiske betydning eller innhold av leveransen eller har vesentlig betydning for FOSS virksomhet, eller hvis det etter inngåelsen av Avtalen blir klart at gjennomføring av Avtalen er umulig. Dersom endring ikke er økonomisk forsvarlig, har FOSS rett til å trekke seg fra Avtalen helt eller delvis.

Partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring, helt eller delvis heve Avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Hvis en av Partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter som er nevnt i dette punkt 8 må Parten innen rimelig tid underrette den annen Part.


9. PANDEMI

For det tilfelle at FOSS oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av pandemi, fraskriver FOSS seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for Selger.

FOSS forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av pandemi, herunder at FOSS arbeidsstyrke skulle blir påvirket av pandemi/, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis FOSS med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av pandemi.


10. RISIKO-OVERGANG OG FORSIKRING

Risikoen for varene går alltid over på Kjøper når varene er losset på anvist sted eller når varene er gjort tilgjengelig for Kjøper i henhold til avtale. Hvis FOSS påtar seg å lagre varene skjer dette for Kjøpers regning og risiko.

Risikoen går i tilfelle over på Kjøper fra det tidspunkt varene er ferdig produsert eller stillet til Kjøpers disposisjon.


11. EIENDOMSRETT OG SALGSPANT

Eiendomsrett til varene overføres Kjøper når full betaling for samme er mottatt av FOSS. FOSS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportutgifter, renter og omkostninger, er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14.

Så lenge kjøpesummen for varene ikke er betalt kan varene ikke selges videre eller pantsettes uten FOSS` samtykke, jfr. pantelovens § 3-16. FOSS har til enhver tid rett til også å kreve annen sikkerhet for salgssummen for varene med tillegg av renter og omkostninger.


12. BETALINGSBETINGELSER

Kjøper skal betale alle skatter og avgifter, samt alle miljøavgifter (hvis relevant) som pålegges leverte varer. Betaling skal uoppfordret skje i henhold til FOSS` faktura/nota. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. FOSS har rett til å kreve gebyr ved purring.

Om betaling ikke skjer innen forfall kan FOSS iverksette varestopp. Betaling anses skjedd når beløpet er mottatt FOSS` konto. Når det er avtalt delleveranser, kan FOSS sende faktura etter hver leveranse. Innbetalingene skal ikke kunne holdes tilbake, motregnes eller reduseres på grunnlag av klager, reklamasjoner eller motkrav fra Kjøpers side uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra FOSS.

Er det før levering grunn til å anta at Kjøper ikke vil betale rettidig, kan FOSS kreve at Kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling. FOSS reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis Kjøper misligholder eller må antas å ville misligholde sine betalingsforpliktelser. Slikt betalingsmislighold/antesipert mislighold medfører at samtlige fakturaer forfaller til betaling straks, selv om det er angitt annen forfallsdato på fakturaene. FOSS kan heve inngått kjøpsavtale dersom varer er levert, men ikke betalt og det viser seg at Kjøper er insolvent, Kjøpers kredittverdighet etter FOSS` vurdering ikke er tilfredsstillende og/eller Kjøper har misligholdt en eller flere forfalte betalingsforpliktelser. Ved heving plikter Kjøper å tilbakelevere ikke-betalte varer eller medvirke til at FOSS kan hente slike varer hos Kjøper.

Kjøper uten gjeldende avtale om kreditt må foreta fullt kontantoppgjør før utlevering eller utkjøring av varer kan skje. Dersom Kjøper er innvilget kreditt er fakturerings- og betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager fra fakturadato. Regnskapsrapporter skal fremlegges ved forespørsel. Kredittgrensen vurderes fortløpende i forhold til varebehovet og ved gjennomgang av Kjøpers resultatutvikling. FOSS har rett til å redusere kredittgrensen. Høyere kredittgrense kan tilbys mot tilleggssikkerhet som FOSS anser tilfredsstillende.


13. KRAV TIL LEVERANSEN

13.1 Kvalitetskrav
Varen skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten. Varen skal tilfredsstille de krav i lover og forskrifter som gjaldt på avtaletidspunktet. Varen skal være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare eller beskytte varene.

13.2 Selgerens opplysningsplikt
FOSS skal sørge for at veiledning knyttet til spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold, er tilgjengelig for Kjøperen. Informasjonen skal foreligge på norsk.


14. MOTTAKSKONTROLL OG REKLAMASJONSFRISTER

14.1 Kjøperens mottakskontroll og reklamasjon
Ved mottakelsen av varene skal Kjøper omgående undersøke disse på den måten som er vanlig i bransjen, herunder kontrollere at det er overensstemmelse mellom ankomne varer og følgeseddel og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll.
Eventuelle avvik eller synlige skader skal ved, eller uten ugrunnet opphold etter, ankomst reklameres til transportør og/eller FOSS. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom Kjøper ikke varsler FOSS uten ugrunnet opphold om mangel som Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

14.2 Senere reklamasjoner
For senere reklamasjon gjelder at Kjøper skal reklamere senest 14 kalenderdager etter at Kjøper oppdager eller burde ha oppdaget mangelen og under enhver omstendighet før varene tas i bruk. Dersom Kjøper ikke reklamerer innen fristen, taper Kjøper sin rett til å gjøre mangel gjeldende. Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende mot FOSS senere enn 1 år etter levering.

14.3 Spesifikasjon av manglene dokumentasjon
Kjøperens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene så langt det er mulig. Kjøper skal så snart det er mulig fremlegge for FOSS alle tilgjengelige opplysninger vedrørende ethvert krav. Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen.

14.4 Reklamasjon på faktura
Eventuelle reklamasjoner på fakturert pris, rabatt eller andre betingelser, må meddeles FOSS raskt og senest 1 uke etter mottak av faktura. Alle fakturaer skal betales i rett tid selv om det er reklamert, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med FOSS.


15. LEVERINGSTID

Varen skal leveres på avtalt leveringstidspunkt. Leveringstiden forlenges dersom:

 • Kjøper ikke har betalt hele eller deler av kjøpesummen iht. avtale.
 • Kjøper ikke har stilt avtalt sikkerhet til avtalt tid.
 • Kjøper ikke til avtalt - eller forutsatt - tid har gitt selger alle tekniske opplysninger og all annen informasjon som er nødvendig for at varen skal kunne leveres til avtalt tid.
 • Kjøper på annen måte har forårsaket at avtalt leveringstidspunkt ikke kan overholdes.


Ved vesentlig forsinkelse fra Kjøpers side kan FOSS heve avtalen, og kreve erstatning for det tap han påføres som følge av at avtalen heves. Dersom avtalen ikke heves skal selger foreta levering så snart han har anledning til det, når hensyn tas til selgers forpliktelser overfor andre kunder, samt andre forhold som er av betydning for når levering kan skje. Dersom FOSS og Kjøper, etter at det er avtalt tidspunkt for levering av varen, avtaler at det skal skje fysiske endringer med varen skal det samtidig avtales nytt leveringstidspunkt.


16. KONSEKVENSER AV FORSINKELSE FRA FOSS

Ved vesentlig forsinkelse fra FOSS kan Kjøper gjøre gjeldende at avtalen er vesentlig misligholdt. Kjøper kan da heve avtalen. Dersom Kjøper hever avtalen som følge av vesentlig mislighold plikter ikke Kjøper å betale noen del av kjøpesummen. Dersom Kjøper har foretatt delbetaling kan den del av kjøpesummen som er betalt kreves tilbakebetalt.

Kjøper kan ikke kreve erstatning, dagmulkt, eller annen kompensasjon av FOSS ved forsinkelse fra FOSS. Dette gjelder enten forsinkelsen er vesentlig eller ikke, og uten hensyn til om avtalen heves eller ikke.


17. SELGERS OMSORGSPLIKT

For så vidt gjelder omsorg for vare eller vareleveranse skal det som er bestemt i lov om kjøp av 13.05.1988 § 72 flg. gjelde.


18. FORSIKRING

Dersom Kjøper ønsker å forsikre varen under transport, altså for tiden etter at varen er overlevert til transportør, må Kjøper selv administrere og tegne slik forsikring.


19. ANSVAR FOR FEIL OG MANGEL

FOSS har intet ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som måtte oppstå som følge av feil eller mangel ved den leverte vare. Dette gjelder bl.a.:

 • tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon,
 • tap som følge av at varene ikke kan nyttiggjøres som forutsatt,
 • tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt,
 • tap som følge av skade på annet enn salgsgjenstanden selv.

Det gjelder ikke hvis skaden skyldes forsettlig eller grovt uaktsom handling fra FOSS eller FOSS ansatte.


20. TEGNINGER, MODELLER, PRØVER ETC.

Alle tegninger, modeller og prøver som oversendes Kjøper forblir FOSS´ eiendom. Kjøper har derfor ikke rett til å kopiere, etterligne, eller på noen som helst annen måte gjøre bruk av tegninger, modeller, prøver etc. han har mottatt fra selger. Dette gjelder også om tilsvarende denne informasjonen er mottatt i digitalt format.

Fysisk oversendte tegninger, modeller, prøver etc. skal returneres til FOSS straks etter at Kjøper har hatt anledning til å gjennomgå det som er oversendt. Under enhver omstendighet skal oversendte tegninger, modeller, prøver, etc. returneres til FOSS straks FOSS ber om det.


21. RETUR AV VARER OG EMBALLASJE

Retur av varer kan kun skje etter særlig avtale. Varene skal være i ubrutt originalemballasje. Ved retur skal varen merkes med FOSS’ returnummer, som blir oppgitt av FOSS når retur av varen avtales.

FOSS er medlem av returordning for tromler, enkelte typer emballasje, og elektronisk avfall. Retur av gjenstander og spesialavfall som faller inn under returordningen må avtales før eventuell retur kan skje.


22. EKSPORT KONTROLL

Eksport og import av produkter, dokumentasjon/tegninger og/eller teknologi kan være gjenstand for begrensninger i henhold til norsk lov eller internasjonale forpliktelser Norge er underlagt. Kjøper er forpliktet til å sette seg inn i disse, og forsikre seg om at han hverken direkte eller indirekte eksporterer til, eller importerer fra land (eller enkelt personer) som er omfattet av slike begrensinger, uten at det foreligger godkjenning fra nasjonale myndigheter. Kjøper vedkjenner seg at det er kjøpers ansvar å skaffe til veie slik godkjenning.


23. ANTI-BESTIKKLSE OG ANTI-SLAVERI LOVGIVNING

Vi gjør oppmerksom på at både kjøper og selger er forpliktet til å overholde alle lover, vedtekter og forskrifter gjeldene korrupsjon, slaveri og menneskehandel. I denne sammenheng refereres det til nasjonale lover, vedtekter og forskrifter både i Norge samt i det landet kjøper befinner seg. Det innebærer at både kjøper og selger skal sørge for at de har på plass tilstrekkelige prosedyrer for å unngå og forhindre all form for bestikkelser, og at de er forpliktet til å bruke alle rimelige anstrengelser for å sikre at alt dets personell, samarbeidspartnere og alle underleverandører overholder disse.

Det vises i denne sammenheng til nasjonal-lovgivning og EU-lovgivning, samt Anti Bribery Act 2010 og Modern Slavery Act 2015


24. GARANTIBESTEMMELSER

Garantitiden er 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Garantitiden løper fra det tidspunkt varene sendes til Kjøper, eller avhentes av kjøper.

Garantien dekker vederlagsfri reparasjon og utbedring av material- og produksjonsfeil forutsatt at Kjøper reklamerer i tide, og FOSS mottar skriftlig varsles om feilen innen garantitidens utløp. Garantiarbeidene utføres hos FOSS innenfor normal arbeidstid.

Garantiarbeidene skal utføres innen rimelig tid etter at kjøper har brakt varene til FOSS` lokaler eller på annet sted FOSS henviser til. Enhver utgiftspost - herunder utgift til frakt/transport – forbundet med garantiarbeidene dekkes av Kjøper.

I stedet for å foreta reparasjon eller utbedring kan FOSS selv velge å foreta omlevering. Selv om garantitiden ikke er utløpt, bortfaller FOSS` garantiansvar i flg. tilfelle:

 • Når det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
 • Når varen er skadet som følge av ukyndig behandling, feilaktig montering, eller brudd på lover eller forskrifter m.m.

Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normal bruk.


25. KJØPSLOVEN

For forhold som ikke er omtalt i ovennevnte salgs- og leveringsbetingelser vises det til lov om kjøp av 13.05.1988.


26. TVISTER

Partene har avtalt at eventuelle søksmål skal anlegges ved FOSS` alminnelige verneting, jfr. tvistelovens § 4-6.

1. Innledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

I disse standard salgs- og leveringsbetingelser («Standard salgs- og leveringsbetingelser») er FOSS AS Fiberoptisk Systemsalg og dets hel og deleide selskaper, benevnt «FOSS», og FOSS kontraktspartner «Kjøper». Videre er Kjøperen og FOSS i fellesskap benevnt «Partene», og individuelt «Part».

Ethvert tilbud fra FOSS er basert på disse Standard salgs- og leveringsbetingelser. Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette.

For alt salg tas det forbehold om prisendringer og endring av leverandør/produkt uten varsel, samt trykkfeil i (eventuelle) prislister og annet skriftlig materiell.

FOSS har anledning til å justere prisen som er oppgitt i tilbudet ved nylige endringer i pris fra leverandør, ved endrede toll- og avgiftssatser og ved endret valutakurs.

Med de forbehold som fremgår nedenfor er tilbud bindende i 30 dager etter tilbudet er gitt.

Ved bestilling må følgende rutiner følges av Partene:

 • Kjøper må ved bestilling oppgi prosjektnummer eller bestillingsnummer, leveringsadresse og bestillers navn.
 • FOSS vil etter bestilling sende Ordrebekreftelse. Straks etter mottagelse skal Kjøper kontrollere Ordrebekreftelsen for eventuelle feil/avvik som Kjøper omgående må meddele FOSS.
 • I de tilfeller hvor varen må fremskaffes fra produsent, forbeholder FOSS seg rett til å re-bekrefte etter produsentens salgs- og leveringsbetingelser. I disse tilfellene må Kjøper godkjenne Ordrebekreftelsen innen fastsatt frist, slik at FOSS kan bekrefte endelig bestilling hos produsent/leverandør.

Med mindre annet er skriftlig avtalt leveres varen i henhold til de spesifikasjoner som er oppgitt i eget datablad.

Standard leveringsbetingelser er FCA Dansrudveien 45 i Drammen. Varen anses overlevert til kjøper når Kjøper henter varen, eller når varen er levert til transportør.

Risikoen for varen går over på Kjøper når varen er levert til transportør, eller eventuelt når Kjøper henter varen. Hvis ikke annet er særskilt avtalt vil varen bli sendt med den transportør selger finner hensiktsmessig.
Avtales CIF, CIP, C&F, FOB, FAS, FOR-leveranser skjer disse i forhold til de internasjonale regler for fortolkning av salgsbetingelser gitt av International Chamber of Commerce (Internasjonalt Handelskammer), kjent som INCOTERMS 2010, i den grad ikke nærværende bestemmelser har avvikende regulering.

Utkjøring beregnes etter gjeldende avtale. Prisene kan i avtaleperioden endres med 30 dagers varsel. Har ikke Kjøper gitt instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger FOSS transportvei uten ansvar for billigste transportmåte.

Er utsendelse av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av Kjøpers forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Varen blir da, for Kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørenes lager, hos speditør, etc.

FOSS har på ethvert tidspunkt rett til å foreta kredittvurdering av Kjøper. Dersom Kjøpers kredittverdighet etter FOSS vurdering ikke er tilfredsstillende eller Kjøper har misligholdt en eller flere forfalte fakturaer, kan FOSS holde tilbake varer og kreve betryggende sikkerhet for rettidig betaling eller forskuddsbetaling av restvederlag og for fremtidige leveranser før levering skjer. Dette gjelder selv om restvederlaget ikke er forfalt. FOSS kan også stanse varer som allerede er sendt.

For lagerleveranser vil ordrebekreftet fraktkostnad gjelde. For varer som står i prislisten, men som ikke lagerføres på det aktuelle lagersted, tas det forbehold om tillegg for emballasje og utlagt frakt, samt prisendring. Ekspresslevering tillegges gjeldende ekspressfrakt og/eller eventuelt ekspressgebyr dersom dette er avtalt.

FOSS skal levere varer i tråd med ordrebekreftelse til avtalt tid. Tilsvarende gjelder delleveranser. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder skriftlig Ordrebekreftelse sendt fra FOSS.

Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på Kjøper eller på Kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som FOSS ikke har herredømme over, herunder forsinket levering fra produsent. Hvis FOSS ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelse fra FOSS side anses som sannsynlig, skal Kjøper underrettes innen rimelig tid.

FOSS skal så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted. Hvis FOSS ikke foretar levering innen det nye tidspunkt er Kjøper berettiget til å heve for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen er vesentlig. Ønsker Kjøper å benytte hevingsretten, skal FOSS underrettes uten ugrunnet opphold.

Ingen av Partene skal være ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser eller begivenheter utenfor nevnte Parts kontroll, og som hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør Partens plikt til punktlig oppfyllelse av sin forpliktelse, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger, uansett om det foreligger formell krigserklæring eller ikke), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, naturkatastrofer eller hvilken som helst annen liknende eller ulik årsak, utenfor dennes kontroll. Ingen Part skal være nødt til å avslutte en streik eller lock-out på betingelser som ikke kan aksepteres av denne Part, etter eget skjønn. Imidlertid, når force majeure-situasjonen opphører, skal Partene gjenoppta sine forpliktelser i henhold til betingelsene i avtalen innen 7 arbeidsdager eller, hvis dette ikke lar seg gjøre i det nevnte tidsrom, så snart som rimelig og forretningsmessig mulig.

Force majeure skal ikke fri en Part fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser med forfall før force majeure-situasjonen oppsto.

Avtalen skal endres tilsvarende i tilfelle av uforutsette omstendigheter, dersom disse i vesentlig grad endrer den økonomiske betydning eller innhold av leveransen eller har vesentlig betydning for FOSS virksomhet, eller hvis det etter inngåelsen av Avtalen blir klart at gjennomføring av Avtalen er umulig. Dersom endring ikke er økonomisk forsvarlig, har FOSS rett til å trekke seg fra Avtalen helt eller delvis.

Partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring, helt eller delvis heve Avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Hvis en av Partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter som er nevnt i dette punkt 8 må Parten innen rimelig tid underrette den annen Part.

For det tilfelle at FOSS oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av pandemi, fraskriver FOSS seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for Selger.

FOSS forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av pandemi, herunder at FOSS arbeidsstyrke skulle blir påvirket av pandemi/, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis FOSS med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av pandemi.

Risikoen for varene går alltid over på Kjøper når varene er losset på anvist sted eller når varene er gjort tilgjengelig for Kjøper i henhold til avtale. Hvis FOSS påtar seg å lagre varene skjer dette for Kjøpers regning og risiko.

Risikoen går i tilfelle over på Kjøper fra det tidspunkt varene er ferdig produsert eller stillet til Kjøpers disposisjon.

Eiendomsrett til varene overføres Kjøper når full betaling for samme er mottatt av FOSS. FOSS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportutgifter, renter og omkostninger, er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14.

Så lenge kjøpesummen for varene ikke er betalt kan varene ikke selges videre eller pantsettes uten FOSS` samtykke, jfr. pantelovens § 3-16. FOSS har til enhver tid rett til også å kreve annen sikkerhet for salgssummen for varene med tillegg av renter og omkostninger.

Kjøper skal betale alle skatter og avgifter, samt alle miljøavgifter (hvis relevant) som pålegges leverte varer. Betaling skal uoppfordret skje i henhold til FOSS` faktura/nota. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. FOSS har rett til å kreve gebyr ved purring.

Om betaling ikke skjer innen forfall kan FOSS iverksette varestopp. Betaling anses skjedd når beløpet er mottatt FOSS` konto. Når det er avtalt delleveranser, kan FOSS sende faktura etter hver leveranse. Innbetalingene skal ikke kunne holdes tilbake, motregnes eller reduseres på grunnlag av klager, reklamasjoner eller motkrav fra Kjøpers side uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra FOSS.

Er det før levering grunn til å anta at Kjøper ikke vil betale rettidig, kan FOSS kreve at Kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling. FOSS reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis Kjøper misligholder eller må antas å ville misligholde sine betalingsforpliktelser. Slikt betalingsmislighold/antesipert mislighold medfører at samtlige fakturaer forfaller til betaling straks, selv om det er angitt annen forfallsdato på fakturaene. FOSS kan heve inngått kjøpsavtale dersom varer er levert, men ikke betalt og det viser seg at Kjøper er insolvent, Kjøpers kredittverdighet etter FOSS` vurdering ikke er tilfredsstillende og/eller Kjøper har misligholdt en eller flere forfalte betalingsforpliktelser. Ved heving plikter Kjøper å tilbakelevere ikke-betalte varer eller medvirke til at FOSS kan hente slike varer hos Kjøper.

Kjøper uten gjeldende avtale om kreditt må foreta fullt kontantoppgjør før utlevering eller utkjøring av varer kan skje. Dersom Kjøper er innvilget kreditt er fakturerings- og betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager fra fakturadato. Regnskapsrapporter skal fremlegges ved forespørsel. Kredittgrensen vurderes fortløpende i forhold til varebehovet og ved gjennomgang av Kjøpers resultatutvikling. FOSS har rett til å redusere kredittgrensen. Høyere kredittgrense kan tilbys mot tilleggssikkerhet som FOSS anser tilfredsstillende.

13.1 Kvalitetskrav
Varen skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten. Varen skal tilfredsstille de krav i lover og forskrifter som gjaldt på avtaletidspunktet. Varen skal være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare eller beskytte varene.

13.2 Selgerens opplysningsplikt
FOSS skal sørge for at veiledning knyttet til spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold, er tilgjengelig for Kjøperen. Informasjonen skal foreligge på norsk.

14.1 Kjøperens mottakskontroll og reklamasjon
Ved mottakelsen av varene skal Kjøper omgående undersøke disse på den måten som er vanlig i bransjen, herunder kontrollere at det er overensstemmelse mellom ankomne varer og følgeseddel og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll.
Eventuelle avvik eller synlige skader skal ved, eller uten ugrunnet opphold etter, ankomst reklameres til transportør og/eller FOSS. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom Kjøper ikke varsler FOSS uten ugrunnet opphold om mangel som Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

14.2 Senere reklamasjoner
For senere reklamasjon gjelder at Kjøper skal reklamere senest 14 kalenderdager etter at Kjøper oppdager eller burde ha oppdaget mangelen og under enhver omstendighet før varene tas i bruk. Dersom Kjøper ikke reklamerer innen fristen, taper Kjøper sin rett til å gjøre mangel gjeldende. Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende mot FOSS senere enn 1 år etter levering.

14.3 Spesifikasjon av manglene dokumentasjon
Kjøperens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene så langt det er mulig. Kjøper skal så snart det er mulig fremlegge for FOSS alle tilgjengelige opplysninger vedrørende ethvert krav. Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen.

14.4 Reklamasjon på faktura
Eventuelle reklamasjoner på fakturert pris, rabatt eller andre betingelser, må meddeles FOSS raskt og senest 1 uke etter mottak av faktura. Alle fakturaer skal betales i rett tid selv om det er reklamert, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med FOSS.

Varen skal leveres på avtalt leveringstidspunkt. Leveringstiden forlenges dersom:

 • Kjøper ikke har betalt hele eller deler av kjøpesummen iht. avtale.
 • Kjøper ikke har stilt avtalt sikkerhet til avtalt tid.
 • Kjøper ikke til avtalt - eller forutsatt - tid har gitt selger alle tekniske opplysninger og all annen informasjon som er nødvendig for at varen skal kunne leveres til avtalt tid.
 • Kjøper på annen måte har forårsaket at avtalt leveringstidspunkt ikke kan overholdes.


Ved vesentlig forsinkelse fra Kjøpers side kan FOSS heve avtalen, og kreve erstatning for det tap han påføres som følge av at avtalen heves. Dersom avtalen ikke heves skal selger foreta levering så snart han har anledning til det, når hensyn tas til selgers forpliktelser overfor andre kunder, samt andre forhold som er av betydning for når levering kan skje. Dersom FOSS og Kjøper, etter at det er avtalt tidspunkt for levering av varen, avtaler at det skal skje fysiske endringer med varen skal det samtidig avtales nytt leveringstidspunkt.

Ved vesentlig forsinkelse fra FOSS kan Kjøper gjøre gjeldende at avtalen er vesentlig misligholdt. Kjøper kan da heve avtalen. Dersom Kjøper hever avtalen som følge av vesentlig mislighold plikter ikke Kjøper å betale noen del av kjøpesummen. Dersom Kjøper har foretatt delbetaling kan den del av kjøpesummen som er betalt kreves tilbakebetalt.

Kjøper kan ikke kreve erstatning, dagmulkt, eller annen kompensasjon av FOSS ved forsinkelse fra FOSS. Dette gjelder enten forsinkelsen er vesentlig eller ikke, og uten hensyn til om avtalen heves eller ikke.

For så vidt gjelder omsorg for vare eller vareleveranse skal det som er bestemt i lov om kjøp av 13.05.1988 § 72 flg. gjelde.

Dersom Kjøper ønsker å forsikre varen under transport, altså for tiden etter at varen er overlevert til transportør, må Kjøper selv administrere og tegne slik forsikring.

FOSS har intet ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som måtte oppstå som følge av feil eller mangel ved den leverte vare. Dette gjelder bl.a.:

 • tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon,
 • tap som følge av at varene ikke kan nyttiggjøres som forutsatt,
 • tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt,
 • tap som følge av skade på annet enn salgsgjenstanden selv.

Det gjelder ikke hvis skaden skyldes forsettlig eller grovt uaktsom handling fra FOSS eller FOSS ansatte.

Alle tegninger, modeller og prøver som oversendes Kjøper forblir FOSS´ eiendom. Kjøper har derfor ikke rett til å kopiere, etterligne, eller på noen som helst annen måte gjøre bruk av tegninger, modeller, prøver etc. han har mottatt fra selger. Dette gjelder også om tilsvarende denne informasjonen er mottatt i digitalt format.

Fysisk oversendte tegninger, modeller, prøver etc. skal returneres til FOSS straks etter at Kjøper har hatt anledning til å gjennomgå det som er oversendt. Under enhver omstendighet skal oversendte tegninger, modeller, prøver, etc. returneres til FOSS straks FOSS ber om det.

Retur av varer kan kun skje etter særlig avtale. Varene skal være i ubrutt originalemballasje. Ved retur skal varen merkes med FOSS’ returnummer, som blir oppgitt av FOSS når retur av varen avtales.

FOSS er medlem av returordning for tromler, enkelte typer emballasje, og elektronisk avfall. Retur av gjenstander og spesialavfall som faller inn under returordningen må avtales før eventuell retur kan skje.

Eksport og import av produkter, dokumentasjon/tegninger og/eller teknologi kan være gjenstand for begrensninger i henhold til norsk lov eller internasjonale forpliktelser Norge er underlagt. Kjøper er forpliktet til å sette seg inn i disse, og forsikre seg om at han hverken direkte eller indirekte eksporterer til, eller importerer fra land (eller enkelt personer) som er omfattet av slike begrensinger, uten at det foreligger godkjenning fra nasjonale myndigheter. Kjøper vedkjenner seg at det er kjøpers ansvar å skaffe til veie slik godkjenning.

Vi gjør oppmerksom på at både kjøper og selger er forpliktet til å overholde alle lover, vedtekter og forskrifter gjeldene korrupsjon, slaveri og menneskehandel. I denne sammenheng refereres det til nasjonale lover, vedtekter og forskrifter både i Norge samt i det landet kjøper befinner seg. Det innebærer at både kjøper og selger skal sørge for at de har på plass tilstrekkelige prosedyrer for å unngå og forhindre all form for bestikkelser, og at de er forpliktet til å bruke alle rimelige anstrengelser for å sikre at alt dets personell, samarbeidspartnere og alle underleverandører overholder disse.

Det vises i denne sammenheng til nasjonal-lovgivning og EU-lovgivning, samt Anti Bribery Act 2010 og Modern Slavery Act 2015

Garantitiden er 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Garantitiden løper fra det tidspunkt varene sendes til Kjøper, eller avhentes av kjøper.

Garantien dekker vederlagsfri reparasjon og utbedring av material- og produksjonsfeil forutsatt at Kjøper reklamerer i tide, og FOSS mottar skriftlig varsles om feilen innen garantitidens utløp. Garantiarbeidene utføres hos FOSS innenfor normal arbeidstid.

Garantiarbeidene skal utføres innen rimelig tid etter at kjøper har brakt varene til FOSS` lokaler eller på annet sted FOSS henviser til. Enhver utgiftspost - herunder utgift til frakt/transport – forbundet med garantiarbeidene dekkes av Kjøper.

I stedet for å foreta reparasjon eller utbedring kan FOSS selv velge å foreta omlevering. Selv om garantitiden ikke er utløpt, bortfaller FOSS` garantiansvar i flg. tilfelle:

 • Når det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
 • Når varen er skadet som følge av ukyndig behandling, feilaktig montering, eller brudd på lover eller forskrifter m.m.

Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normal bruk.

For forhold som ikke er omtalt i ovennevnte salgs- og leveringsbetingelser vises det til lov om kjøp av 13.05.1988.

Partene har avtalt at eventuelle søksmål skal anlegges ved FOSS` alminnelige verneting, jfr. tvistelovens § 4-6.

Min side