Til toppen

 

Salgs og leveringsbetingelser
for Foss Fiberoptikk


1. Innledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Med de forbehold som fremgår nedenfor er tilbud bindende i 30 dager etter tilbudets fremsettelse.Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris. Prisen er bl.a. basert på våre leverandørers tilbud, samt de toll- og avgiftssatser, og den valutakurs som gjelder den dag varen leveres. Selger har anledning til å justere prisen som er oppgitt i tilbudet ved senere endringer i pris fra leverandør, ved endrede toll- og avgiftssatser, og ved endret valutakurs.Alle priser oppgis uten merverdiavgift. Merverdiavgift kommer således i tillegg.

Med mindre annet er skriftlig avtalt leveres varen i henhold til de spesifikasjoner som er oppgitt i eget datablad.

Varen skal leveres på avtalt leveringstidspunkt.Leveringstiden forlenges dersom:Kjøper ikke har betalt hele eller deler av kjøpesummen iht. avtale.Kjøper ikke har stilt avtalt sikkerhet til avtalt tid.Kjøper ikke til avtalt - eller forutsatt - tid har gitt selger alle tekniske opplysninger og all annen informasjon som er nødvendig for at varen skal kunne leveres til avtalt tid.Kjøper på annen måte har forårsaket at avtalt leveringstidspunkt ikke kan overholdes.

Ved vesentlig forsinkelse fra kjøpers side kan selger heve avtalen, og kreve erstatning for det tap han påføres som følge av at avtalen heves.

Dersom avtalen ikke heves skal selger foreta levering så snart han har anledning til det, når hensyn tas til selgers forpliktelser overfor andre kunder, samt andre forhold som er av betydning for når levering kan skje.

Dersom selger og kjøper etter at det er avtalt tidspunkt for levering av varen avtaler at det skal skje fysiske endringer med varen skal det samtidig avtales nytt leveringstidspunkt.

Selgers forpliktelse til å levere varen faller bort, eller utsettes, når levering ikke kan skje til avtalt tid som følge av krig, militær oppstand, borgerkrig, brann, arbeidskonflikt, valutarestriksjoner, varemangel, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger vedrørende krafttilførsel, forsinkelser av vareleveranser fra underleverandører, eller andre forhold som i vesentlig grad gjør der vanskelig for selger å foreta levering av varen, eller levere varen til avtalt tid.

Ved vesentlig forsinkelse fra selgers side kan kjøper gjøre gjeldende at avtalen er vesentlig misligholdt. Kjøper kan da heve avtalen. Dersom kjøper hever avtalen som følge av vesentlig mislighold fra selger plikter kjøper ikke å betale noen del av kjøpesummen. Dersom kjøper har foretatt delbetaling kan den del av kjøpesummen som er betalt kreves tilbakebetalt.

Kjøper kan ikke kreve erstatning, dagmulkt, eller annen kompensasjon av selger ved forsinkelse fra selgers side. Dette gjelder enten forsinkelsen er vesentlig eller ikke, og uten hensyn til om avtalen heves eller ikke.

For så vidt gjelder omsorg for vare eller vareleveranse skal det som er bestemt i lov om kjøp av 13.05.1988 § 72 flg. gjelde.

Selgers standard leveringsbetingelser er FCA Dansrudveien 45, Drammen. Varen anses således overlevert til kjøper når kjøper henter varen, eller når varen er levert tiltransportør. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er levert til transportør, eller eventuelt når kjøper henter varen.

Hvis ikke annet er særskilt avtalt vil varen bli sendt med den transportør selger finner hensiktsmessig.

Dersom kjøper ønsker å forsikre varen under transport, altså for tiden etter at varen er overlevert til transportør, må kjøper selv tegne forsikring.

Ved mottagelse av varen plikter kjøper straks å foreta en nøye kontroll av varen, slik at mulige feil eller mangler ved varen og varepartiet straks kan oppdages. Reklamasjon på varen eller varepartiet skal skje snarest mulig, og senest 8 dager etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Ved for sen reklamasjon taper kjøper mulig krav mot selger.

Ethvert krav i anledning feil eller mangel ved varen eller varepartiet faller under enhver omstendighet bort senest 1 år etter at varen ble avsendt eller utlevert fra selger.

Selger har intet ansvar verken for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av feil eller mangel ved den leverte vare. Dette gjelder bl.a.: Tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon, tap som følge av at varene ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, og tap som følge av skade på annet enn salgsgjenstanden selv.

Det som er sagt ovenfor gjelder ikke hvis skaden skyldes forsettlig eller grovt uaktsom handling fra selger eller selgers ansatte.

Alle tegninger, modeller og prøver som oversendes kjøper forblir selgers eiendom. Kjøper har således ikke rett til å kopiere, etterligne, eller på noen som helst annen måte gjøre bruk av tegninger, modeller, eller prøver han har motatt fra selger.

Fysisk oversendte tegninger, modeller og prøver skal returneres til selger straks etter at kjøper har hatt anledning til å gjennomgå det som er oversendt. Under enhver omstendighet skal oversendte tegninger, prøver og modeller returneres til selger straks selger ber om det.

Retur av varer kan kun skje etter særlig avtale. Varene skal være i ubrutt originalemballasje. Ved retur skal varen merkes med FOSS AS’ returnummer, som blir oppgitt av selger når retur av varen avtales.

FOSS AS er medlem av returordning for tromler, enkelte typer emballasje, og elektronisk avfall. Retur av gjenstander og spesialavfall som faller inn under returordningen må avtales før eventuell retur kan skje.

Selger kan kreve at varen eller varepartiet helt eller delvis skal betales på forskudd, at det skal stilles selvskyldnerkausjon fra bank, eller at det skal stilles annen sikkerhet for betaling av kjøpesummen.

Dersom annet ikke er avtalt skal betaling skje senest 15 dager etter at faktura er sendt kjøper.

Ved for sen betaling plikter kjøper å betale forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldende rentesats iht. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.1996.

Betaling anses først å ha skjedd når beløpet er innbetalt på selgers konto.

Reklamasjon på grunn av mindre vesentlige mangler fritar ikke kjøper for forpliktelsen til å betale i rett tid.

Selger har salgspant i varene inntil hele kjøpesummen for varene med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jfr. pantelovens § 3-14. Så lenge kjøpesummen for varene ikke er betalt kan varene ikke selges videre eller pantsettes uten selgers samtykke, jfr. pantelovens § 3-16. Selger har til enhver tid rett til også å kreve annen sikkerhet for salgssummen for varene med tillegg av renter og omkostninger.

Garantitiden er 12 måneder, dersom ikke annet er avtalt. Garantitiden løper fra det tidspunkt varene sendes til kjøper, eller avhentes av kjøper.

Garantien dekker vederlagsfri reparasjon og utbedring av material- og produksjonsfeil forutsatt at kjøper reklamerer i tide, og selger skriftlig varsles om feilen innen garantitidens utløp. Garantiarbeidene utføres hos selger innenfor normal arbeidstid. Garantiarbeidene utføres innen rimelig tid etter at varene av kjøper er brakt til selgers lokaler.

Enhver utgiftspost - herunder utgift til frakt/transport – forbundet med garantiarbeidene dekkes av kjøper.

I stedet for å foreta reparasjon eller utbedring kan selger velge å foreta omlevering.

Selv om garantitiden ikke er utløpt bortfaller selgers garantiansvar i flg. tilfelle:

Når det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.

Når varen er skadet som følge av ukyndig behandling, feilaktig montering, eller brudd på lover eller forskrifter m.m.

Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normal bruk.

For forhold som ikke er omtalt i ovennevnte salgs- og leveringsbetingelser vises det til lov om kjøp av 13.05.1988.

Partene har avtalt at eventuelle søksmål skal anlegges ved selgers alminnelige verneting, jfr. tvistelovens § 4-6.